[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. febrer de 2019 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Els accents en català

8 febrer, 2019 moon 0

En català hi ha dos tipus d’accents: l’obert i el tancat. Fixem-nos quines vocals el porten obert i quines, tancat.